**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****     

 64K RAM SYSTEM  IDEDOS V0.90 PATCH 44

READY.