**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****     

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

READY.
FASTLOAD