**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****     

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

     FASTLOAD 20 X  (C) DATEL 1990

READY.