**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****     

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

     FASTLOAD V6.0  (C) DATEL 1989

READY.