**** COMMODORE 64 BASIC V2 ****

 64K RAM SYSTEM  38911 BASIC BYTES FREE

     FASTLOAD V5.0  (C) DATEL 1988

READY.