JIFFYDOS V6.01 (C)1989 CMD       

 C-64 BASIC V2   38911 BASIC BYTES FREE

READY.